Close
Current temperature in Boston - 62 °
BECOME A MEMBER
Get access to a personalized news feed, our newsletter and exclusive discounts on everything from shows to local restaurants, All for free.
Already a member? Sign in.
The Bay State Banner
BACK TO TOP
The Bay State Banner
POST AN AD SIGN IN

Trending Articles

Concord Town Meeting members pressure school committee to rename middle school

Banner [Virtual] Art Gallery

Banner [Virtual] Art Gallery

READ PRINT EDITION
For Rent

ANCHOR POINT 2 – BEVERLY, MA LOTRI LAJMAN ABÒDAB

Affordable Housing

Aplikasyon ki disponib: 15 ME 2024
Reyinyon Enfòmasyon #1: 13 OUT 2024 (10AM)
Reyinyon Enfòmasyon #2: 15 OUT 2024 (6PM)
Dat limit aplikasyon: 15 NOVAM 2024 (4PM)
Tiraj lotri: 19 DESANM 2024 (6PM)

Reyinyon enfòmasyon ak lotri yo pral fèt atravè Zoom ak an pèsòn nan
Bibliyotèk piblik Beverly, 32 Essex Street, Beverly, MA
Présans se opsyonèl ak pa obligatwa pou patisipe nan lotri a.

Bay lojman abòdab nan Beverly, MA
Inite 2 ak 3 chanm ak lesiv sou plas, sèvis sipò pou rezidan, ak pakin nan lari.

Limit revni aplike pou tout inite yo; limit byen yo ka aplike.

30% inite AMI: Pa gen revni minimòm. $39,200 (max, 2 moun), $44,100 (max, 3 moun), $48,950 (max, 4 moun), $52,900 (maks, 5 moun), $56,800 (maks, 6 moun) . 30% lwaye AMI ki baze sou revni.

60% inite AMI: $56,176 (minimòm 2 chanm) ak $64,923 (minimòm 3 chanm).
$78,360 (max, 2 moun), $88,140 (max, 3 moun), $97,920 (max,
4 moun), $105,780 (max, 5 moun), $113,640 (max, 6 moun).
Estimasyon lwaye maksimòm pou 60% inite $2,203 (2-kabann)
ak $2,546 (3-kabann).Itilite (chalè, A/C, elektrisite, dlo) enkli . Rezidan responsab telefòn, wi-fi, ak kab.

Pou enfòmasyon, aranjman rezonab, oswa pou mande yon aplikasyon, tanpri rele

Harborlight Homes (Lendi-Vandredi, 8:30 AM-4:30 PM) ki sitiye nan
600 Cummings Center, Suite 270-X, Beverly, MA 01915.
Tel: 978-922-1305. TTY/TTD: Rele 711.

Aplikasyon yo ap disponib tou sou sitwèb nou an www.harborlighthomes.org epi/oswa yo ka vin chèche nan Bibliyotèk Piblik Beverly (32 Essex St, Beverly, MA) oswa Beverly City Hall (191 Cabot St, Beverly, MA)

Aplikasyon yo ka voye pa lapòs nan PO Box 507, Beverly, MA 01915. Aplikasyon pou lotri a dwe gen yon so lapòs anvan 15 novanm 2024 oswa si yo soumèt an pèsòn, anvan 4pm nan 15 novanm 2024. Yon fwa lotri a fin fèt, nou pral gen yon peryòd aplikasyon ouvè.

Equal Housing Opportunity