Close
Current temperature in Boston - 62 °
BECOME A MEMBER
Get access to a personalized news feed, our newsletter and exclusive discounts on everything from shows to local restaurants, All for free.
Already a member? Sign in.
The Bay State Banner
BACK TO TOP
The Bay State Banner
POST AN AD SIGN IN

Trending Articles

Safeguarding summer: Boston’s initiatives for swim safety and water awareness

Celtics score big with two new standouts

Larry J’s BBQ Cafe: This Black-owned Boston business is spreading the gospel of barbecue

READ PRINT EDITION

AVI ODYANS PIBLIK

Otorite Redevlopman Boston d/b/a Ajans Devlopman & Planifikasyon Boston (“BPDA”), dapre Seksyon (yo) 80A-2 ak 80B-5 nan Kòd Zonaj Boston (“Kòd”), bay yon avi ke li pral fè yon Odyans Piblik vityèl nan dat 16 desanm 2021 a 6:00 pm, televize sou Boston City TV (Xfinity Kanal 24, RCN Kanal 13, ak Verizon Fios Kanal 962) epi difize an dirèk sou boston.gov, pou konsidere pwojè yo pwopoze a. pa Nubian Ascends Partners LLC epi ki sitiye nan 2164 Washington Street, Roxbury kòm yon Pwojè Enpak Devlopman ak bay yon Detèminasyon Dimansyon ki anile egzijans pou plis revizyon dapre Seksyon 80B-5.3(d) Kòd la. Manm piblik la ka patisipe nan Odyans Piblik sa a lè yo enskri nan https://bit.ly/DecBPDA oswa voye yon imèl pou temwayaj ou nan BRABoard@boston.gov. Yo pral li temwayaj ou voye pa imèl awotvwa pandan odyans lan. Ou ka wè Pwojè Pwopoze a nan lyen sa a https://www.bostonplans.org/projects/development-projects/nubian-square-ascends.

Teresa Polhemus, Direktè Egzekitif/Sekretè
Otorite Redevlopman Boston